Política de privacitat

image

Titularitat de el portal

PEDIATRACASA.COM amb domicili social a Alella, és titular de la pàgina web ubicada a la URL http://www.pediatracasa.com, (en endavant "el Web").

Condicions Generals d'Ús de el portal

L'accés a la Web és gratuït, sense perjudici dels serveis i continguts, a posar a disposició de l'Usuari, informació i dades (en endavant, CONTINGUTS) mitjançant la seva web, que poden estar subministrats tant per PEDIATRACASA.COM com per terceres persones físiques i / o jurídiques.

L'Usuari que accedeixi a la web, coneix i accepta les condicions generals aquí contingudes, de cadascuna de les versions que de la web s'ofereixin, i les modificacions que sobre aquestes es produeixin, havent els usuaris periòdicament accedir a aquestes per al seu coneixement.

PEDIATRACASA.COM podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions generals d'ús de l'portal. Aquestes modificacions es publicaran a la web per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris.

Condicions d'accés.

L'accés per part dels Usuaris a la web de PEDIATRACASA.COM. no implica cap obligació ni garantia per part de IPEDIATRACASA.COM

PEDIATRACASA.COM es reserva el dret a suspendre, cancel·lar, modificar, interrompre o limitar l'accés a la web en qualsevol moment, sense que això atorgui als usuaris cap dret pels possibles danys i perjudicis causats. En qualsevol cas, PEDIATRACASA.COM suspendrà el servei a qualsevol Usuari que incompleixi les presents Condicions d'Ús, sense necessitat de previ avís.

La web no exigeix ??la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització dels serveis oferts. Per contra, per a l'accés a determinats continguts i serveis, s'exigirà la prèvia inscripció com Usuari (d'ara endavant, "Usuari Registrat"). La utilització dels serveis restringits es porta a terme mitjançant un identificador i una contrasenya elegits per l'Usuari, que hauran de ser validats pels responsables de la pàgina web www.intercourier.es L'identificador i la contrasenya són d'ús personal i intransferible. L'usuari és reponsable del seu ús acord amb aquestes Condicions d'ús, així com de la seva custòdia. En cas que l'Usuari de les claus personals sospiti que un tercer ha pogut conèixer les mateixes, s'haurà d'anunciar als titulars de la pàgina web el més aviat possible, perquè aquests prenguin les mesures oportunes. En cas de pèrdua o oblit de les claus personals, podrà sol·licitar als titulars de la pàgina web que aquestes li siguin facilitades de nou enviant una fotocòpia del seu D.N.I. o passaport a el número de fax 93.2453812

Les dades facilitades en el registre de l'Usuari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de PEDIATRACASA.COM Els Usuaris registrats garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. PEDIATRACASA.COM donaran a aquestes dades el tractament que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció de Política de Privacitat. La responsabilitat de guardar la contrasenya de forma confidencial serà exclusivament de l'usuari registrat, per la qual cosa haurà de prendre les mesures de seguretat oportunes. L'Usuari respondrà dels continguts i activitat del seu compte o la contrasenya.

IPEDIATRACASA.COM no serà responsable de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es produeixin en els equips o sistemes dels usuaris com a conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés a la seva pàgina web. Tampoc serà responsable dels continguts il·lícits o il·legals que vulnerin drets a tercers continguts a la web.

Condicions d'utilització

Els Usuaris i Usuaris registrats (en endavant, els Usuaris) utilitzaran els continguts i serveis facilitats per PEDIATRACASA.COM de conformitat amb les presents Condicions generals d'ús i amb estricta subjecció a la legalitat vigent i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d'aquesta web a altres usuaris.

PEDIATRACASA.COM no disposa en la seva pàgina web de productes o serveis a disposició dels Usuaris on aquests puguin introduir qualsevol tipus de continguts o informació, però, sí que disposa d'un correu electrònic a disposició dels Usuaris amb la finalitat que aquests puguin posar-se en contacte amb PEDIATRACASA.COM pel que aquests es comprometen a aquest servei d'acord amb la Llei, els usos i costums i l'ordre públic.

En particular, i a títol merament indicatiu i no limitatiu, els Usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través del Lloc Web de PEDIATRACASA.COM missatges, imatges, fotografies, dades o continguts que:

 1.     De qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic.
 2.     Introduïu, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, i en general, siguin contraris a la llei, a la moral o als l'ordre públic.
 3.     Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
 4.     Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia autorització de titular.
 5.     Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.      

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que la web pogués patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals d'Ús.

Continguts de la Web

PEDIATRACASA.COM pot modificar-se sense previ avís, suprimir i canviar els continguts dins de la Web, sense responsabilitzar-se de les conseqüències que puguin afectar als Usuaris.

La totalitat de la pàgina Web es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, en conseqüència, pertenecen a PEDIATRACASA.COM i en el seu cas, a terceres persones, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, així com tots los contenidos que alberga. Cualquier ús de la web o els seus continguts hauran de tenir un caràcter exclusivament particular.

En cap cas es comprèn que es concedeixi llicència alguna o es faci efectiu renunciar, transmissió, cesió total o parcial de drets drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de PEDIATRACASA.COMde los titulares correspondientes.

Asimisme, queda prohibit la utilització dels continguts per promocionar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de PEDIATRACASA.COM ni remet publicitat o informació en base als serveis o informació que es posa a disposició de l'Usuari a la pàgina Web. El nom «INTERCOURIER» és una marca registrada legalment. Queda absolutament prohibida la utilització de la mateixa sense l'autorització expressa per escrit dels seus llegítims titulars registrals.

Asimisme, queda totalment prohibit establir enllaços o enllaços d’hipertext directament amb qualsevol contingut del lloc web i, en especial, amb les fotografies.

Menors d’edat

Los menores de edad deben solicitar y obtener el permiso de sus padres, tutores o representante legal antes de poder acceder a los servicios y / o contenidos que se incorporan a la Web. Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors d’edat no autoritzats.

Responsabilitat de www.intercourier.com

PEDIATRACASA.COM únicament respondrà dels danys que l’Usuari pueda sufrir com a conseqüència de la utilització de la Web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa per part de PEDIATRACASA.COM.

Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat pel funcionament del servei.

PEDIATRACASA.COM no és responsable ni directe ni subsidiari de:

 1.     Les manifestacions, continguts i opinions realitzades pels Usuaris del lloc web.
 2.     La actualització o veracitat de les dades incloses en PEDIATRACASA.COM amb aproximacions de terceres parts.
 3.     Els enllaços d’hipertext (links, banners o botons entre altres) que són accessibles, a través de la Web WWW.PEDIATRACASA.COM
 4.     Els dades inclosos per Usuaris poden no estar actualitzats o no poden ser veraces, per ell no es fa responsable de les decisions adoptades per l’Usuari com a conseqüència dels continguts de WWW.PEDIATRACASA.COM
 5.     La infracció dels drets de la propietat intel·lectual i industrial, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ja la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i d’una altra naturalesa pertenecients a un tercer com a conseqüència la transmissió, difusió, emmagatzematge, porta a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts. En el supòsit que es considera que algun contingut infringeix algun dret pot notificar-lo en la nostra secció de contacte
 6.     PEDIATRACASA.COM no té l’obligació de controlar l’ús que els Usuaris hacen del servei. En particular, no es garanteix que els Usuaris utilitzin els serveis d’acord amb aquestesCondicions generals d’ús, ni que hagin de forma prudent i diligent, en virtut del previst en la legislació vigent i concretament a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Seguretat i confidencialitat

PEDIATRACASA.COM declara que compleixi la normativa vigent relacionada amb la Protecció de Dades, en particular amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com amb el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contenen dades de caràcter personal.

El Usuari declara que tota la informació facilitada a PEDIATRACASA.COM ja és vella, completa i precisa i, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, l'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recabades durant la navegació a la Pàgina Web o proporcionats mitjançant el compliment de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal que figuren en el formulari per ser imprescindibles per poder prestar els serveis sol·licitats.

El responsable del fitxer és INTERCOURIER i a efectes de l’exercici d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició previstos a la Llei 15/1999, es posa a disposició de tots els Usuaris el correu electrònic de la nostra secció de contacte la següent direcció: PEDIATRACASA.COM

El Usuari da consentiment expresso per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats dels serveis i productes que ofereix PEDIATRACASA.COMSe posa a disposició dels Usuaris els mitjans de contacte referits anteriorment per poder exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició.

Disponibilitat

PEDIATRACASA.COM no garanteix la disponibilitat continuada i permanent del servei de www.intercourier.com. Queda exonerada d’aquest mode de qualsevol responsabilitat per possibles anys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat de la Web.

Nulidad e ineficacia de las cláusulas

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions generals d’ús fuese declarada, total o parcialment, nula o ineficaz, tal nul·litat o ineficàcia tan només afectarà a una disposició a la part de la mateixa que es resulte nula o ineficaz, subsistint les presents Condicions en tot lo demás, considerant-se de la disposició total o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.

La prestació de serveis realitzats per PEDIATRACASA.COM es somete a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fort aplicable serà dels Jutjats o Tribunals espanyols competents.

Aquest lloc web utilitza cookies per obtenir dades estadístiques sobre la navegació dels seus usuaris. Si continueu navegant considerem que accepteu el seu ús. Más informacion